REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 2 W PIASECZNIE
 

 

                                        § 1
                                                                  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Świetlica działa dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą przebywać
w szkole.
2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych
    w godzinach 7:00 - 17:30, wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących.
3.Pracownikiem w świetlicy jest nauczyciel wychowawca.
4. Nauczyciele - wychowawcy nie odpowiadają za dzieci, które nie zgłoszą się do świetlicy.
5. Dziecko zostaje przyjęte do świetlicy na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia
6. Wszelkie zwolnienia z zajęć świetlicowych będą następowały tylko na pisemną prośbę rodziców.
7. Rodzice winni określić pod czyją opieką będzie wracać do domu (dziecko do 7 r. ż. wraca tylko pod opieką
    osoby dorosłej).
8. Rodzice są zobowiązani do pisemnego poświadczenia odbioru dziecka (na liście obecności).
9. Nauczyciele wychowawcy nie mają prawa podawać dzieciom napojów, jedzenia (np. nalewać zupy),
    ponieważ zabraniają tego przepisy SANEPIDU.
    
                                                                                       § 2
                                     PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY
1. Każdy wychowanek ma prawo:
Korzystać ze sprzętu sportowego, gier i zabawek dostarczonych przez rodziców,
* Korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej,
* Brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i szkołę.
2. Każdy wychowanek ma prawo:
* Przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych przyjść do świetlicy i zgłosić swoją obecność nauczycielowi - wychowawcy,
* Poinformować nauczyciela o zamiarze wyjścia do domu,
* Brać udział w zajęciach przewidzianych w planie dnia,
* Zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie tak, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia
   innych,
* Dbać o czystość i estetyczny wygląd sal,
* Szanować sprzęt, książki i gry. Po skończonej zabawie sprzęt i gry pozostawić w należytym porządku,
* Podczas pobytu w świetlicy zachowywać się spokojnie i kulturalnie oraz wykonywać polecenia wychowawcy,
* Na obiad z sali wychodzić w grupie pod opieką wychowawcy, a w stołówce zachowywać się wzorowo,
* Do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, a w razie potrzeby służyć
   im pomocą,
* Nigdy nie opuszczać samodzielnie zajęć, zwłaszcza w terenie.
                                                                                     § 3
                                                                               NAGRODY
1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
2. Pochwała wpisana do zeszytu kontaktowego do wiadomości rodziców,
3. Pochwała do wychowawcy klasy,
4. Odznaki świetlicowe,
5. Pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności świetlicowej,
6. List pochwalny do rodziców,
7. Zdjęcie z wyróżnieniem na stronie internetowej świetlicy,
8. Dyplom uznania,
9. Nagroda książkowa lub rzeczowa.
                                                                                    § 4
                                                                                  KARY
Za łamanie regulaminu uczeń może zostać ukarany:
1. rozmową indywidualną z wychowawcą,
2. upomnieniem przez wychowawcę świetlicy,
3. upomnieniem udzielonym przez wychowawcę w obecności społeczności świetlicowej,
4. wpisem do zeszytu kontaktowego do wychowawcy klasy,
5. rozmową z pedagogiem szkolnym,
6. rozmową z dyrektorem,
7. obniżoną oceną z zachowania,
8. skreśleniem z listy wychowanków świetlicy.
Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę ucznia o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.
                                                                                    § 5
                                                                          ZABRANIA SIĘ:
1. opuszczania zajęć świetlicowych bez wiedzy i zgody nauczyciela wychowawcy,
2. wynoszenia gier lub innego sprzętu poza teren świetlicy lub szkoły bez zgody nauczyciela wychowawcy,
3. samodzielnego obsługiwania sprzętu audio - wizualnego oraz wszelkich urządzeń elektrycznych,
4. używania telefonów komórkowych oraz gier elektronicznych.
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zabawki, telefony komórkowe oraz wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci z domu.
Za zniszczenia w wyposażeniu świetlicy powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.