REGULAMIN ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY 

 

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców, prawnych opiekunów

lub osoby przez nich upoważnione. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają wyżej wymienione osoby.
2. Świetlica jest czynna w godzinach 07:00-17:30. Dzieci nie mogą przebywać bez opieki

na terenie szkoły przed rozpoczęciem pracy świetlicy.
3. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste, informować

o ich dolegliwościach wychowawców świetlicy.
4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wskazać inne osoby i upoważnić je na piśmie do odbioru dziecka ze świetlicy. Osoby te muszą wylegitymować się dowodem osobistym przy odbieraniu dziecka ze szkoły.
5. Dzieci mogą być odbierane przez niepełnoletnie rodzeństwo po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do domu odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
6. Jeśli dziecko płacze, opiera się, nie chce wyjść z daną osobą pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy a sprawa przekazywana jest dyrektorowi szkoły.
7. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych, odnośnie nieodbierania dziecka przez jednego

z nich musi być poświadczone decyzją Sądu.
8. Osoba odbierająca dziecko nie może pozostawać pod wpływem alkoholu ani budzić niepokoju swoim zachowaniem. W takich przypadkach dziecko zostaje pod opieką wychowawcy a sprawa jest przekazywana dyrektorowi szkoły.
9. Dziecko musi zostać odebrane do godziny 17:30.